RODO a odzyskiwanie długu.

Często Klienci, którzy dzwonią do naszej kancelarii, mają obawy przed wysłaniem do nas dokumentów z danymi dłużnika. Głównym powodem tych obaw jest to, że w 2016 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane przez Parlament Europejski do wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych- RODO. W Polsce RODO zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Jak należy więc chronić danych dłużników? Czy można przesyłać dokumenty do kancelarii, na przykład w celu weryfikacji dłużnika?

 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą (np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, adres). Dodatkowo do takiego katalogu zalicza się wysokość zadłużenia czy niewypłacalność dłużnika. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., przetwarzać dane można, gdy: zostanie wyrażona na to zgoda osoby której dane dotyczą, jest to niezbędne do realizacji umowy lub jej zawarcia, jest dyktowane realizowaniem zadań dla dobra publicznego lub jest prawnie usprawiedliwione i nie narusza praw i wolności.

Dane można przetwarzać tylko wtedy, gdy istnieje powód, który to usprawiedliwia- prawnie uzasadniony cel. Odzyskanie długu przez wierzyciela do takich celów należy. Każdy wierzyciel ma prawo dochodzić odzyskiwania długów, dodatkowo wcale nie musi informować dłużnika, że w tym celu przetwarza jego dane. To samo dotyczy podmiotów, które na przykład na podstawie cesji, uzyskały prawo do wierzytelności. Oczywiście po zakończeniu procesu windykacji- odzyskaniu długu, wierzyciel powinien zaprzestać przetwarzania danych osobowych dłużnika. 

 

Dodatkowo nowe przepisy nie chronią dłużników nawet przed wystawieniem długu na giełdzie wierzytelności czy wpisaniem do rejestru długów. Oczywiście dłużnik ma prawo sprzeciwu gdy dane są niewłaściwe, może to dotyczyć pomyłki na przykład w nazwisku czy wysokości zadłużenia, natomiast musi to zostać dobrze udokumentowane. Ochrona danych osobowych nie może być zatem pretekstem do unikania płatności a uniknięcie wpisu do rejestru dłużników jest możliwe tylko w przypadku spłaty zadłużenia.

 

Decydując się na naszą kancelarię, mają Państwo pewność, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem i wymogami RODO oraz jedynie w celach, do których zostały udostępnione.

Ogłoszenie upadłości przez dłużnika a szanse na odzyskanie pieniędzy.

Podstawowym argumentem do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Czy dla wierzyciela ogłoszenie upadłości może więc wiązać się z korzyściami? Celem postępowania upadłościowego jest przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli, poprzez ustalenie i sprzedaż majątku dłużnika. Po stronie wierzyciela zostaje zgłoszenie wierzytelności, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, do Sądu. Oczywiście zgłoszeniu podlegają również wierzytelności, których termin płatności jeszcze nie minął. Należy pamiętać, że upadłość może ogłosić sam właściciel firmy- dłużnik, ale również wierzyciel może zainicjować takie postępowanie wobec swojego kontrahenta. 

 

Korzyści dla wierzyciela z ogłoszenia upadłości dłużnika.

 

Przede wszystkim egzekucja tocząca się przeciwko dłużnikowi jest prowadzona kompleksowo- na rzecz wszystkich wierzycieli, ze wszystkich składników majątku dłużnika jednocześnie. Ponadto to syndyk bierze odpowiedzialność za majątek dłużnika i działa zgodnie z zasadami prawa upadłościowego, odsuwając dłużnika, a także chroniąc jego majątek przed wyprowadzeniem, również jeśli miało to miejsce przed ogłoszeniem upadłości. Zaletą jest również zatwierdzona lista wierzytelności sporządzona przez syndyka, ponieważ stanowi ona tytuł wykonawczy przeciwko upadłemu. Zgłoszenie wierzytelności odpowiada więc złożeniem pozwu do sądu, dodatkowo nie podlega opłacie. 

 

Pierwszeństwo w odzyskaniu wierzytelności.

 

Możemy rozróżnić cztery główne kategorie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, które są zaspokajane po kolei, czyli po zaspokojeniu w całości jednej kategorii, przechodzi się do następnej. Należy jednak pamiętać, że na początku zaspokajane są koszty postępowania (np. koszty korespondencji i archiwizacji czy wynagrodzenie Syndyka). 

 

Kategoria I - długi uprzywilejowane, należności wynikające na przykład ze stosunku pracy, należności: rolników, alimentacyjne, renty i składki na ubezpieczenia społeczne (za ostatnie 3 lata) oraz należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Kategoria II obejmuje podatki i inne daniny publiczne oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Do kategorii III wliczamy odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach, kary grzywny oraz należności z tytułu darowizn i zapisów.

 

IV Kategoria obejmuje należności wspólników lub akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej.

 

Istnieje również kategoria wierzycieli, których zaspokojenie odbywa się niezależnie od przewidzianej kolejności w wyżej wymienionych kategoriach, to wierzyciele rzeczowi, których wierzytelności są zabezpieczone hipoteką, zastawem lub innym wpisem w księdze wieczystej lub rejestrze okrętowym.

 

Należy pamiętać, że celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu. Postępowanie upadłościowe to często jedyny sposób na odzyskanie jakichkolwiek środków, może również zmotywować dłużnika. Niestety często nie dochodzi do odzyskania całości wierzytelności, dlatego wierzyciel powinien zainicjowanie ogłoszenia upadłości traktować jako ostateczność. Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową windykację, co powinno pomóc w odzyskaniu wierzytelności na wcześniejszych etapach dochodzenia roszczeń od dłużnika, również pomagamy naszym Klientom w zgłoszeniach wierzytelności do Sądu. Najważniejsze jest chronić swoje wierzytelności i pilnować ich przedawnienia oraz pamiętać, że ogłoszenie upadłości dłużnika nie przekreśla szans wierzyciela na odzyskanie należności.

Odsetki ustawowe

Odsetki jest to forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych, co ważne spłata należności głównej nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty odsetek. Natomiast sam obowiązek musi wynikać z umowy, orzeczenia sądu lub ustawy. Prawo polskie przewiduje kilka rodzajów odsetek, które aktualnie wynoszą:

 - ustawowe 3,6%

- ustawowe za opóźnienie 5,6%

- za opóźnienie w transakcjach handlowych 10,1% lub 8,1%*

 

Jak widać, każde z nich są innej wysokości oraz są zmienne z uwagi na sposób ich liczenia.

 

W samym 2020 roku wysokość odsetek ustawowych zmieniła się trzy razy:

- do 18.03.2020 – 4,50%

- do 09.04.2020 – 4%

- do 29.05.2020 – 3,60%

 

Obecnie odsetki ustawowe są na rekordowo niskim poziomie.

 

Na wysokość odsetek ustawowych wpływa obniżenie stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej. Wysokość odsetek ustawowych jest ustalana na podstawie art. 359 § 2 kodeksu cywilnego. Jeśli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. 

 

Najkorzystniejszymi odsetkami dla wierzyciela są oczywiście te najwyższe. Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych- z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, przysługują wierzycielowi bez wezwania, od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeśli wierzyciel spełnił swoje świadczenie i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

 

*Jeśli chodzi o odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, ich podział dotyczy tego kto jest dłużnikiem, jeśli dłużnik nie jest podmiotem publicznym będącym podmiotem leczniczym będzie to 10,1%, natomiast jeśli jest podmiotem publicznym będącym podmiotem leczniczym będzie to 8,1% w skali roku.

 

Poniżej podsumowanie w formie tabeli:

Przedawnienie roszczeń i przerwanie biegu przedawnienia

Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez:

- czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju     

- uznanie roszczenia przez osobę lub podmiot, przeciwko, której roszczenie przysługuje     

- wszczęcie mediacji.

 

9 lipca 2018 roku, weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca przedawnienia roszczeń. Przed nowelizacją Kodeks cywilny wskazywał na dwa podstawowe terminy przedawnienia: ogólny- wynoszący 10 lat (dotyczył również roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu) oraz o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszący 3 lata. Po nowelizacji ogólny termin przedawnienia uległ skróceniu do 6 lat. Dodatkowo termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba, że termin ten jest krótszy niż dwa lata). Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli termin ten jest krótszy niż według dotychczasowych przepisów, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia nowych przepisów. Natomiast w sytuacji gdy nasz bieg przedawnienia rozpoczął się przed wejściem w życie nowych przepisów- przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu. W praktyce musimy więc ustalić dwa terminy przedawnienia, zgodnie ze starymi przepisami oraz przepisami ustawy nowelizującej i wybrać ten krótszy termin. 

 

W interesie każdego wierzyciela jest pilnowanie terminów przedawnień należności. Bierność w tym zakresie skutkuje wymiernymi stratami finansowymi. W naszej Kancelarii szczególnie zwracamy uwagę na kwestię przedawnienia roszczeń, dlatego też w tym względzie nasi klienci mogą się czuć bezpiecznie podejmując współpracę z nami.

COVID-19 w Polsce‎ – Tarcza Antykryzysowa

 Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, przedsiębiorcy złożyli już ponad 3,17 mln wniosków dotyczących korzystania z rozwiązań oferowanych przez Tarczę Antykryzysową. Najwięcej z nich dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS (1 506 105), pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (784 949) oraz świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (602 594). Według danych na dzień 07.05.2020 przyznano już 347 206 pożyczki dla przedsiębiorców, w kwocie 1 729 131 784 zł.* Oznacza to, że przedsiębiorcy w dobie koronawirusa potrzebują pomocy, zwłaszcza finansowej. Jednym z podstawowych problemów zamrożenia gospodarki, jest fakt, że dotyka on wszystkich przedsiębiorców. Gdzie szukać pieniędzy? Jak pomóc swojej firmie? Jeśli jako firma wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności, a Twój kontrahent zwleka z płatnością, sposobem na odzyskanie chociaż części zamrożonej gotówki jest skorzystanie z pomocy kancelarii windykacyjnej. Zajmujemy się zarówno: windykacją, zakupem wierzytelności oraz windykacją na koszt dłużnika. Jakie rozwiązanie jest dla Twojej firmy odpowiednie, czy masz szansę ściągnąć środki od dłużnika? Nasza weryfikacja jest bezpłatna i niezobowiązująca, trwa do dwóch dni roboczych, po tym czasie przedstawimy kompleksową ofertę, dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś i pamiętaj, że im dłużej dłużnik zwleka z zapłatą, tym mniejsze szanse na odzyskanie środków.


*www.gov.pl /stan na 07.05.2020 r.

Liczba upadłości spadła, ale od II kwartału 2020 czeka nas fala upadłości

W I kwartale 2020 r. liczba przedsiębiorstw w upadłości lub restrukturyzacji spadła w o prawie 18 % kw/kw i wyniosła 232. Jednocześnie był to wzrost o 3,6% R/R. Taki kwartalny spadek był obserwowany również w poprzednich latach. Spadek liczby upadłości w 1Q’20 jest widoczny we wszystkich kategoriach, zwłaszcza w handlu (-18 Q/Q i –24 R/R) oraz transporcie (-11 Q/Q, płasko R/R). Wg danych NBP za styczeń i luty, koszty ryzyka w sektorze bankowym zmalały, jednakże na pewno wynik kwartalny będzie gorszy, gdyż już pierwsze banki (ING i PKO)  poinformowały już o zawiązaniu specjalnych rezerw w związku z COVID 19. Należy spodziewać się pogorszenia realnej jakości portfela kredytowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W związku z przestojem gospodarki kwartalny spadek liczby upadłości jest  tylko przygotowaniem do skokowego wzrostu w dalszej części roku. W obliczu takiej perspektywy wierzyciele nie mogą pozostać bezczynni i muszą zadbać o swoje należności.

Zgłoszenie wierzytelności
Zgłoszenie dłużnika
Sprawdzenie Dłużnika

Kliknij Tutaj

Masz sprawę do windykacji
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

Chcesz zyskać odszkodowanie
Zostaw nr telefonu
Oddzwonimy

Kliknij Tutaj

 

tel: + 48 32 787 64 40  tel:  + 48 32 388 80 10  email: biuro@dccfinanse.pl